ПОРЯДОК проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у Державному агентстві України з правління зоною відчуження

Дата публікації . Друк

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказом Державного агентства
України з управління зоною
відчуження від 29.08.2011 № 43

ПОРЯДОК
 проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад
 державних службовців у Державному агентстві України
 з правління зоною відчуження

Цей Порядок визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у Державному агентстві України з управління зоною відчуження, як одного з етапів конкурсу, що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 15 лютого 2002 року №169 (далі – Порядок).

1. Загальні положення

1.1. Мета проведення іспиту – об'єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на заміщення вакантних посад державних службовців у Державному агентстві України з управління зоною відчуження.

1.2. Іспит проводиться конкурсною комісією Державного агентства України з управління зоною відчуження, в якому оголошено конкурс (далі – конкурсна комісія).

1.3. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад державних службовців, документи яких відповідають установленим вимогам щодо прийняття на державну службу з урахуванням вимог Довідника типових професійно – кваліфікаційних характеристик посад державних службовців особливо в частині, що стосується наявності вищої освіти та досвіду роботи.

Особи, документи яких не відповідають установленим вимогам, за рішенням голови конкурсної комісії, до конкурсу не допускаються. Сектор організаційно – правових і кадрових питань повідомляє цих осіб з відповідним обґрунтуванням.

У разі наполягання таких осіб на участі в іспиті за таких обставин, вони допускаються до іспиту, але остаточне рішення приймає конкурсна комісія.

Кандидати, які подали недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускаються.

1.4. Об'єктивність проведення іспиту забезпечується однаковими умовами (тривалість іспиту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів тощо), а також відкритістю інформації про них, єдиними критеріями оцінки.

1.5. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає перевірку й оцінку знань Конституції України, Законів України «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції», а також знань законодавчих і нормативних актів з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу Державного агентства України з управління зоною відчуження.

Перелік питань на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції», а також законодавчих і нормативних актів з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу Державного агентства України з управління зоною відчуження наведений у додатку 1 до цього Порядку.

1.6. Переліки питань можуть бути опубліковані у відповідних друкованих засобах масової інформації, розміщуватися на сайті та обов'язково надаються Сектором організаційно – правових і кадрових питань для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів для участі в конкурсі.

1.7. Екзаменаційні білети формуються за зразком форми, наведеної у додатку 2 до цього Порядку, та затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включають по 5 питань – по одному питанню на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції» та два питання на перевірку знання законодавчих і нормативних актів з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу Державного агентства України з управління зоною відчуження.

1.8. Кількість білетів має бути не менше 15.

1.9. Процедура іспиту складається з трьох етапів:
- організаційна підготовка до іспиту;
- складання іспиту;
- оцінювання та підбиття підсумків іспиту.

1.11. Сектор організаційно – правових і кадрових питань за погодженням з головою конкурсної комісії, визначає дату проведення іспиту та повідомляє кандидатів про місце і час його проведення.

2. Організаційна підготовка до іспиту

2.1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма кандидатами на заміщення вакантних посад.

2.2. Секретар конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту.

2.3.До початку іспитів секретар конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо процедури іспиту. Інформація секретаря про умови складання іспиту має бути повною достатньою для кандидатів. Секретар повинен упевнитися, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути розвязані головою конкурсної комісії.

3. Складання іспиту

3.1. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути присутніми не менше трьох членів конкурсної комісії.

3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених пунктом 3.3 цього розділу, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних посад.

3.3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам розміщення, що унеможливлює спілкування кандидатів між собою та забезпечити індивідуальну підготовку відповідей на питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається іспит, до його закінчення.

3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються кандидату на його вибір і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту.

3.5. Іспит складається державною мовою.

3.6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із штампом Державного агентства України з управління зоною відчуження. Перед відповіддю обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті.

Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання іспиту.

3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити не більше 60 хвилин.

4. Оцінювання та підведення підсумків іспиту

4.1. Для оцінки знань кандидатів використовується п'ятибальна система.

П'ять балів виставляється кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, Законів України «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції», та успішно справилися із запитаннями на перевірку знання законодавчих і нормативних актів з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу Державного агентства України з управління зоною відчуження.

Чотири бали виставляється кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, Законів України «Про державну службу», «Про засади запобігання і протидії корупції», і достатньо володіють знаннями законодавчих і нормативних актів з урахуванням специфіки функціональних повноважень відповідного структурного підрозділу Державного агентства України з управління зоною відчуження.

Три бали виставляється кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи.

Два бали виставляється кандидатам, які розуміють основні поняття нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок.

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк.

4.2. Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, всі члени конкурсної комісії приймають участь у перевірці відповідей, їх оцінюванні та приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата.

4.3. Підбиття підсумку здійснюється шляхом додавання балів за кожну відповідь і занесення загальної суми балів до екзаменаційної відомості, форма якої наведена в додатку 3. З результатами іспиту під підпис в екзаменаційному білеті ознайомлюють кандидата.

4.4. Екзаменаційні аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та документами конкурсної комісії у Секторі організаційно – правових і кадрових питань.

4.5. Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків від максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит і рекомендуються для призначення на посади.

4.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються такими, що не склали іспиту і не можуть бути рекомендовані для призначення на посади.

4.8. Результати іспиту можуть бути оскаржені Голові Державного агентства України з управління зоною відчуження протягом трьох днів після ознайомлення з цим рішенням.